Kerkenraad Kerkenraad
Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers (diakenen en ouderlingen) deel uitmaken.  Alle vergaderingen worden door het moderamen voorbereid. Diverse colleges en werkgroepen zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd, zodat een zo breed mogelijke vertegenwoordiging gegarandeerd is. Verzoeken aan de kerkenraad, vragen rondom beleid en andere zaken kunt u inbrengen via het scribaat, bij voorkeur per e-mail: scriba@ringvaartkerk.nl

U kunt beleidsstukken, zoals de ‘Regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel’ en het AVG Privacyverklaring vinden op de website van onze gemeente: www.ringvaartkerk.nl
lees meer »
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Jaarlijks, in de maand januari, wordt de actie Kerkbalans gehouden. U wordt gevraagd het werk van de kerk financieel te ondersteunen door een bijdrage naar draagkracht. Ook giften zijn van harte welkom. Uw bijdrage aan de kerk is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting mits het totaalbedrag boven 1% van uw verzamelinkomen uitkomt. Ook is het mogelijk uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke schenking. Het gehele bedrag geldt dan als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De administrateur van het CvK kan u over de voorwaarden inlichten.
 
lees meer »
 
College van Diakenen College van Diakenen
Het diaconaat is een van de wezenlijke functies van de kerk, ingesteld in opdracht van Jezus Christus. Het College van Diakenen ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van haar opdracht voor het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, van vrede en van heelheid van de schepping. 
In het diaconale werk staat het delen met elkaar centraal: het delen van materiële noden met de kwetsbaren in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, binnen èn buiten de kerk. Dit gebeurt soms door middel van hulpverlening en ondersteuning aan individuen en groepen, soms door noodhulp veraf in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Kerk in actie’ of structureel door gerichte projecten. 
Het diaconaat draagt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan naar het ‘hart van de gemeente’: in het delen, vieren, leren en dienen, in de liturgie, in de voorbede, in de inzameling van gaven, in het dankgebed en in onze levenshouding. Om die reden zijn de diakenen ook dienstbaar bij de vormgeving van het Heilig Avondmaal, waarin het delen met elkaar nadrukkelijk zichtbaar wordt gemaakt. De avondmaalscollecte krijgt een duidelijke diaconale bestemming die aansluit bij de actuele nood in de wereld. 
 
lees meer »
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Het pastoraat en omzien naar elkaar zijn belangrijke onderdelen van ons gemeente zijn.
We zijn een gemeente waarin vele ontmoetingen georganiseerd worden en waarin verschillende vormen van pastoraat plaatsvinden.
Een groot deel van het pastoraat wordt uitgevoerd door de wijkteams: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de pastorale wijkmedewerkers en diakenen. Het pastoraat vindt ook op andere manieren plaats, zoals: de buurtcontactgroepen, de geloofsgesprekken, de kaarten en bloemen vanuit de vieringen, de inloopochtenden, lunches en bij activiteiten die georganiseerd worden door Vorming &Toerusting.
Het pastoraat en omzien naar elkaar worden niet alleen uitgevoerd door de leden van de wijkteams, het onderlinge contact en omzien naar elkaar is in onze gemeente een goede gewoonte en zeer waardevol.

 
lees meer »
 
Taakgroep Jeugd Taakgroep Jeugd
Jeugdoverleg
Het jeugdoverleg bestaat uit jeugdouderlingen en betrokken gemeenteleden die zich met het beleid en pastoraat ten aanzien van jongeren tot 30 jaar in de gemeente bezighouden. Zij organiseren activiteiten zoals schaatsen, lasergamen, Sirkelslag, maar ook een steuntje in de rug voor de examenkandidaten door het langsbrengen van een roos in de examenperiode. 

 
lees meer »
 
Missionaire arbeid Missionaire arbeid
De praktische missionaire arbeid van de RIngvaartkerkgemeente wordt door de diaconie weerspiegeld in diverse activiteiten:

1. Het organiseren van kledinginzamelingacties
2. Het inzamelen van voedsel voor de voedselbanken
3. Het participeren in activiteiten, opgezet door de deelnemende kerken in het dorp. Zie daarvoor de website https://www.geloofinnieuwerkerk.nu
4. Het betrokken zijn bij de opzet en organisatie van Alphacursussen om mensen met het evangelie in aanraking te brengen. Elk najaar wordt samen met de Hervormde Gemeente een Alpha-cursus georganiseerd. De cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. In de cursus worden de basisbeginselen van het christelijk geloof behandeld. In het voorjaar van elk kalenderjaar wordt een vervolgcursus op de Alpha-cursus georganiseerd. Hierover kan Rien van Beuzekom
u meer vertellen of via www.alphanieuwerkerk.nl.
5. Het maandelijks organiseren van een boekenmarkt met vrije inloop voor iedereen, en waar ruimte is voor koffie met gebak en een goed gesprek.
 
 
Taakgroep Vorming & Toerusting Taakgroep Vorming & Toerusting
Binnen de taakgroep wordt het jaarthema voor onze gemeente uitgedacht, voorbereid en uitgewerkt. Onder de vlag van dit jaarthema organiseert en coördineert de taakgroep gespreksavonden, kringen, excursies, films en leerhuizen. Dit alles wordt gepresenteerd in een handzame folder die aan het begin van het seizoen verspreid wordt met ‘Over en Weer’. Ook ligt het bedenken en organiseren van de startzondag (of het startweekend) in de handen van de taakgroep. 
Heb je plannen of leuke ideeën voor activiteiten binnen de gemeente, neem contact op via: E: taakgroepvt@ringvaartkerk.nl!
 
lees meer »
 
Taakgroep Erediensten Taakgroep Erediensten
De taakgroep bespreekt allerlei zaken rondom de vieringen en besteedt aandacht aan de liturgie van de eredienst binnen onze gemeente, om deze zo verantwoord mogelijk te laten verlopen en om een gevarieerd aanbod van vieringen te realiseren. De taakgroep zorgt verder voor de roosters van de kerkdiensten, organisten en lectoren en voor de coördinatie van bijzondere diensten (laatste zondag kerkelijk jaar, Stille Week, Pasen, Kerstnacht, Oecumenische vieringen, etc.).
lees meer »
 
Werkgroepen Communicatie Werkgroepen Communicatie
De werkgroepen verzorgen een goede actuele nieuwsvoorziening over de gemeente van de reguliere of specifieke activiteiten en bevorderen de beeldvorming van de gemeente in algemene zin. Zij doen dat op een eigentijdse wijze en houden daarbij rekening met de veelkleurigheid en het profiel van onze gemeente. Dit houdt onder andere in dat zij de samenhang en het evenwicht tussen de informatievoorziening van de diverse taak- en werkgroepen in het oog houden. 
Ook verzorgen zij, voor zover mogelijk in samenwerking met de andere kerken, de communicatie naar de locale media. 
De werkgroepen hebben elk een eigen redactie.
lees meer »
 
Historie voormalige Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk ad IJssel Historie voormalige Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk ad IJssel
Onlangs verschenen op de website GereformeerdeKerken.info meerdere delen van een historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk ad IJssel.
Bent u daarin geinteresseerd, gebruik dan deze link historieGKN.