Kerkenraad Kerkenraad
MInimaal eenmaal per jaar belegt de kerkenraad een gemeenteavond, waarop zaken die op dat moment in de gemeente aan de orde zijn, worden besproken; deze avond kan ook in het teken staan van onderlinge verbondenheid. Gemeenteleden ontvangen hiervoor een uitnodiging via ‘Over en Weer’ en de zondagsbrief.

Samenstelling moderamina

Moderamen
Cornella Visser-Mol, voorzitter
Ce
es Datema, college van diakenen
Jannie van Bostelen-Both, taakgroep pastoraat
Duco de Jong, college van kerkrentmeesters
Wim Bouman, scriba

Moderamen Taakgroep Pastoraat:
Jannie van Bostelen-Both (voorzitter), Kees Smit (secretaris)

Moderamen College van Diakenen:
Pleun Mostert (voorzitter), Evert-Jan van der Bel (secretaris), Cees Datema (penningmeester) 

Moderamen College van Kerkrentmeesters:
Duco de Jong (voorzitter), Hans Visser (secretaris), Wouter van de Pol (penningmeester)

Taken Kerkenraad:
De taken van de kerkenraad staan omschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): 

Organogram


 
terug