College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Samenstelling:
Voorzitter Duco de Jongt  
Secretaris Hans Visser kerkrentmeesters@ringvaartkerk.nl
Penningmeester Wouter van der Pol penningmeester@ringvaartkerk.nl
Administrateur Sarina Nagel  
Materieel Leo Goedegebuure  
Techniek Kees Vermeij  
Ledenadministrateur Jan Jakobs kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl
Bijdrage-administrateur  Duco de Jong bijdrage@ringvaartkerk.nl

Collectebonnen
Wij bieden wij u de mogelijkheid collectebonnen aan te schaffen. Indien u hiervan gebruik maakt kunnen de kosten daarvan worden meegenomen bij de aftrekbare giften in uw aangifte inkomstenbelasting.
U kunt de volgende collectebonnen aanschaffen:
A= 20 bonnen a € 0,75 per stuk = € 15,-            D= 20 bonnen a € 2,00 per stuk = € 40,-
B= 20 bonnen a € 1,00 per stuk = € 20,-            E= 20 bonnen a € 3,00 per stuk = € 60,-
C= 20 bonnen a € 1,25 per stuk = € 25,-

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankreke­ning NL75 RABO 0345 2003 65 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel. Vermeldt u hierbij het aantal en de soort bonnen dat u wenst te ontvangen en tevens uw adres.
Na ontvangst van uw betaling worden de collectebonnen bij u bezorgd.

Vrijwillige bijdragen/giften
Jaarlijks, in de maand januari, wordt de actie Kerkbalans gehouden. U wordt gevraagd het werk van de kerk financieel te ondersteunen door een bijdrage naar draagkracht. Ook giften zijn van harte welkom. Uw bijdrage aan de kerk is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting mits het totaalbedrag boven 1% van uw verzamelinkomen uitkomt. Ook is het mogelijk uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke schenking. Het gehele bedrag geldt dan als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De administrateur van het CvK kan u over de voorwaarden inlichten.

Legaten en erfstellingen
U kunt de kerk ook in uw testament opnemen door het laten vastleggen van een legaat of de kerk benoemen tot (één van) uw erfgenamen. Wanneer u hierover vragen hebt of van gedachten wil wisselen, kunt u contact opnemen met de penningmeester. 

Declaraties/ Rekeningen
Declaraties kunnen worden ingediend bij de penningmeester. De declaratie kan ook per mail worden gestuurd naar:  E: penningmeester@ringvaartkerk.nl

Ledenadministratie
Berichten van geboorte, huwelijk, verhuizing en overlijden kunnen bij voorkeur schriftelijk of per mail wor­den doorgegeven aan de ledenadministratie: E: kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl

SILA
Onze kerk is aangesloten bij de LRP (Landelijke Leden Registratie Protestantse Kerk), die haar burgerlijke mutaties weer ont­vangt van en doorgeeft aan de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden­admi­ni­stra­tie). Onze ledenadministratie meldt nieuwe leden aan bij de LRP. Het gaat hierbij vooral om die leden die door geboorte, doop of door overkomst vanuit een ander kerkgenoot­schap lid worden van onze kerk. Indien u er bezwaar tegen hebt dat u of uw kind opge­nomen wordt in het Sila-bestand, kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie. Meer informatie over ledenregistratie is daar ook ver­krijg­baar.

Interieurcommissie Ringvaartkerk
De interiercommissie, bestaande uit Annelies Legters, Joke Baars, Eveline Engelberts, Jane van Streun en Caroline van Vliet, adviseert in samenwerking met het CvK-lid voor beheer van het gebouw over aanpassingen van het interieur. 
Contactpersoon: Annelies Legters  E: avhl@xs4all.nl  

Archief
Een archief van een kerkelijk bestuursorgaan is het geheel van alle geschreven, getypte, gedrukte, gestencilde en getekende stukken (waaronder ook registers e.d. zijn begrepen), die door dit orgaan bij de uitoefening van haar taken wordt ontvangen of opgemaakt. Het archief is dus meer dan alleen notulen van bestuursorganen of commissies.
De Kerkorde (Ord.11, art.7.2) legt aan de plaatselijke gemeenten de verplichting op om een archief in stand te houden en een archiefbeheerder aan te stellen.
Onze Protestantse Gemeente heeft archiefbeheerders aangesteld:
2 vacatures                                                                                                                                 

 
terug