Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Overleg taakgroep
De taakgroep Pastoraat behandelt pastorale zaken die de gehele gemeente betreffen. In de taakgroep - die bestaat uit de predikanten, de pastorale ouderlingen, de scriba en de voorzitter -  worden de organisatie en uitvoering van de pastorale activiteiten besproken. Daarnaast wordt gewerkt aan de beleidsmatige ontwikkelingen ten aanzien van het pastoraat.
Voor zover mogelijk vindt er in ieder overleg bezinning en toerusting plaats aan de hand van een inhoudelijk onderwerp. Eenmaal per jaar wordt een toerustingsavond georganiseerd voor alle medewerkers van de pastorale teams. De taakgroep vergadert vier keer per jaar. 
Verder worden praktische zaken behandeld, zoals de in- en uitschrijvingen van gemeenteleden, de verzoeken om zegening van een huwelijk of de aanvraag voor de Heilige Doop. 
De taakgroep speelt eveneens een rol bij de voorbereiding van de kerkdienst op de Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij de gemeenteleden die overleden zijn, herdenken.

Pastorale teams
De gemeente is verdeeld in 12 geografische secties. Deze secties zijn verdeeld over drie wijken: wijk A, wijk B en wijk C. Iedere wijk heeft één of twee pastorale teams, bestaande uit: de predikant, de ouderling, de pastorale medewerkers en de diakenen. Als er geen ouderling beschikbaar is, coördineert een pastorale wijkmedewerker de activiteiten voor het team. Achter in het boekje zijn de secties met de adressen opgenomen. Daar kunt u zien in welke sectie u bent ingedeeld en welke pastorale medewerkers in uw wijk actief zijn.
Aan de ouderling of pastorale medewerker kunt u aangeven welke vorm van pastoraat uw voorkeur heeft. Dit kan deelname zijn aan een huiskamergesprek, een buurtcontactgroep of een individueel pastoraal gesprek. Bij het bezoekwerk wordt daarmee rekening gehouden. 

Het pastoraat
De pastorale teams verzorgen het pastoraat voor oudere gemeenteleden, voor leden die te maken hebben met lief en leed of als er behoefte is aan aandacht of ondersteuning. Verder worden nieuw ingekomen leden welkom geheten en is er soms contact met leden die onze gemeente verlaten.
Pastorale gesprekken vinden op verschillende manieren plaats. Zo kunt u voor alle pastorale vragen contact opnemen met uw pastorale medewerker en/of ouderling. Als u dat wenst, schakelen zij de predikant in. Natuurlijk kunt u ook zelf de predikant benaderen. Hij/zij vindt het waardevol om op de hoogte gehouden te worden van blijde of verdrietige gebeurtenissen. Ook vragen voor een persoonlijk gesprek zijn bij hem of haar welkom. 
Daarnaast worden jaarlijks huiskamergesprekken georganiseerd. Tijdens die gesprekken wordt een onderwerp t.a.v. geloof en/of gemeente-zijn (veelal het jaarthema) besproken. 
Gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd door middel van publicaties in ‘Over en Weer’ en de zondagsbrief.

Doelgroeppastoraat
Om de betrokkenheid van de middengeneratie van onze gemeente te stimuleren en te ondersteunen is een ouderling met een bijzondere opdracht aangesteld. 

Geboortebezoek
Als gemeente willen we graag delen in de vreugde over de geboorte van een kind. Een geboortekaartje naar de predikant/ouderling en het kerkelijk bureau wordt op prijs gesteld.

Buurtcontactgroepen
De buurtcontactgroepen organiseren allerlei activiteiten, variërend van gespreksavonden tot excursies en barbecues, in bepaalde buurten, secties of groepen.

Contactpersonen taakgroep pastoraat
Voorzitter J.A. van Bostelen - Both E: jannievanbostelenboth@planet.nl
Secretaris C.J. Smit E: taakgr.pastoraat@gmail.com
terug