VEILIGE KERK

VEILIGE KERK
De basis voor het beleid is bewustwording binnen de gemeente. Bewust zijn van machtsongelijkheid onder gemeenteleden en de effecten daarvan. Machtsverschillen tussen groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, tussen ouderling en pastorant, tussen diaken en cliënt, tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en gemeentelid. Het effect kan zijn dat iemand met meer macht grensoverschrijdend gedrag vertoont. De ander ervaart dat in eerste instantie niet als storend of wil daar geen aandacht aan besteden. Tot het gevoel van veiligheid wordt aangetast.

Inmiddels heeft de kerkenraad een drietal op de PGN toegesneden documenten geschreven:
1. Beleidsplan
2. Gedragscode
3. Meldprotocol 


Ondertussen is de kerkenraad bezig met het in gang zetten van het proces van aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor ieder die binnen onze gemeente actief in een coördinerende- of afhankelijkheidsrelatie werkt met volwassenen, kinderen of jongeren. De betreffende commissies worden hierover geïnformeerd. Voor alle duidelijkheid: dit Protocol is niet in het leven geroepen omdat er een geval van (seksueel) misbruik of grensoverschrijdend gedrag is gemeld. Maar mocht het zich voordoen dan is het nu voor het slachtoffer duidelijk waar hij/zij terecht kan. En door de vertrouwenspersonen kan er nu direct adequaat gehandeld worden.

 
Vertrouwenspersonen

Nico Bosker en Nora van der Zanden zijn benoemd als vertrouwenspersoon van de Ringvaartkerk. Zij zullen zich na de zomer bekendmaken in Over & Weer en op de website. De vertrouwenspersonen zullen nog een cursus volgen die in de classis Zuid‐Holland Noord gegeven zal worden. De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor gemeente‐leden die een melding willen doen van grensoverschrijdend gedrag of om wat voor reden ook zich niet veilig voelen in onze gemeente. Als Ringvaartkerk werken we met betrekking tot vertrouwenspersonen samen met de Ontmoetingskerk van Zevenhuizen/Moerkapelle en de Gereformeerde Open Hof Kerk in Bleiswijk. Als een gemeentelid een melding wil doen dan heeft deze een keus tussen een man of een vrouw en een keus uit iemand van de eigen gemeente of daarbuiten.


 
terug