VEILIGE KERK

VEILIGE KERK
De basis voor het beleid is bewustwording binnen de gemeente. Bewust zijn van machtsongelijkheid onder gemeenteleden en de effecten daarvan. Machtsverschillen tussen groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, tussen ouderling en pastorant, tussen diaken en cliënt, tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en gemeentelid. Het effect kan zijn dat iemand met meer macht grensoverschrijdend gedrag vertoont. De ander ervaart dat in eerste instantie niet als storend of wil daar geen aandacht aan besteden. Tot het gevoel van veiligheid wordt aangetast.

Inmiddels heeft de kerkenraad een drietal op de PGN toegesneden documenten geschreven:
1. Beleidsplan
2. Gedragscode
3. Meldprotocol 


Ondertussen is de kerkenraad bezig met het in gang zetten van het proces van aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor ieder die binnen onze gemeente actief in een coördinerende- of afhankelijkheidsrelatie werkt met volwassenen, kinderen of jongeren. De betreffende commissies worden hierover geïnformeerd. Voor alle duidelijkheid: dit Protocol is niet in het leven geroepen omdat er een geval van (seksueel) misbruik of grensoverschrijdend gedrag is gemeld. Maar mocht het zich voordoen dan is het nu voor het slachtoffer duidelijk waar hij/zij terecht kan. En door de vertrouwenspersonen kan er nu direct adequaat gehandeld worden.

 
Vertrouwenspersoon
Het streven is dat de Ringvaartkerk twee vertrouwenspersonen zal werven en bij voorkeur een man en een vrouw. Deze twee vertrouwenspersonen zullen opgenomen worden in een poule van vertrouwenspersonen van een aantal PKN-gemeenten uit de omgeving die ook tot dezelfde classis behoren.
Mocht een beroep gedaan worden op een vertrouwenspersoon dan heeft de melder de keus tussen een man of een vrouw en de keus uit een vertrouwenspersoon uit de eigen gemeente of juist van een ander kerkgenootschap.


Heeft u belangstelling  voor de rol van  vertrouwenspersoon dan kunt u zich aanmelden bij de scriba.
Een profiel en een beschrijving van de taken van een vertrouwenspersoon is op te vragen bij de scriba (scriba@ringvaartkerk.nl)

 
terug