ANBI diaconie ANBI diaconie
Diaconie van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

 
 1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180-317144
RSIN/Fiscaal nummer: 824129532
Website adres: www.ringvaartkerk.nl
E-mail: diaconie@ringvaartkerk.nl
Adres: Ringvaartlaan 16
Postcode: 2914 VJ
Plaats: Nieuwerkerk aan den IJssel

Karakteristiek van onze gemeente
De Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een christelijke geloofsgemeenschap die gelooft dat God ons in Jezus Christus nabij gekomen is. De woorden en daden van Jezus inspireren, stimuleren en bemoedigen ons. Wij zijn als gemeente met elkaar op weg met het visioen van het Koninkrijk van God voor ogen. Dat betekent dat wij er naar streven vorm te geven aan recht en gerechtigheid, vrede en heil, heelheid en duurzaamheid, liefde en bevrijding voor iedereen. 

In het profiel van onze gemeente zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:
 
 • Wij willen een gemeenschap vormen van mensen die op elkaar betrokken zijn in wel en wee, naar elkaar omzien en respectvol met elkaar omgaan.
 • Deze openheid en gastvrijheid betreffen niet alleen de binnenkerkelijke contacten; ook buiten de kerk willen wij ons betrokken, respectvol en ruimte scheppend opstellen.
 • Wij willen een kerk zijn die zich in haar veelkleurigheid blijft ontwikkelen als een open en verantwoordelijke geloofsgemeenschap.
 • Naast het geestelijke aspect willen we ook in materieel opzicht delend bezig zijn.
 • De geestelijke en praktische dienstbaarheid aan elkaar en aan de wereld staan hierin voorop.
 • Vooral in (jongeren) diaconaat en werelddiaconaat willen we proberen gestalte te geven aan de dienstbaarheid van de kerk in de gemeente en de wereld.

Diaconaat
Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk. Het college van diakenen ondersteunt de kerkelijke gemeente bij de uitvoering van haar diaconale taak, in aansluiting op het profiel. 

De diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Groepsbeschikking ANBI
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel. 

B.  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden (2021). 

Het College van Diakenen telt 11 leden (formatief 12) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. De plaatselijke gemeente in Nieuwerkerk verbindt zich hieraan.
 • Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van haar opdracht voor het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, van vrede en van heelheid van de schepping.  
 • In het diaconale werk staat het delen met elkaar centraal: het delen van materiële en immateriële noden met de kwetsbaren in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, binnen en buiten de kerk. Dit gebeurt soms door middel van hulpverlening en ondersteuning aan individuen en groepen, soms door noodhulp veraf in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’ of structureel door gerichte projecten. Het kan ook betekenen dat we als gemeente partij moeten kiezen en moeten opkomen voor het recht van de zwakkeren in de samenleving.
 • Het diaconaat draagt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan naar het ‘hart van de gemeente’: in het delen, vieren, leren en dienen, in de liturgie, in de voorbede, in de inzameling van gaven, in het dankgebed en in onze levenshouding. Om die reden zijn de diakenen ook dienstbaar bij de vormgeving van het avondmaal, waarin het delen met elkaar nadrukkelijk zichtbaar wordt gemaakt. De avondmaalcollecte krijgt een duidelijke diaconale bestemming die aansluit bij de actuele nood dichtbij of veraf. 

D.  Visienota
De visienota van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: hier

Op de website www.ringvaartkerk.nl vindt u het actuele beleidsplan van de diaconie van onze gemeente. Het beschrijft de diaconale doelen en activiteiten op de volgende onderdelen:
 • Diaconaat in de liturgie: collectes, voorbeden en kaarten ter bemoediging 
 • Gemeentediaconaat: ouderenbezoekwerk, armoedevraagstuk, diaconale vakantieweken, kerk en werkzoekenden, inloopmorgen, gezamenlijke lunches, kerstmiddagen.
 • Lokaal diaconaat: Vluchtelingenwerk, samenwerking met diaconieën plaatselijke kerken
 • Landelijk en wereldwijd: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO), 
 • Financieel beleid


E. Beloningsbeleid
Onze diaconie kent geen betaalde medewerkers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Het behoort overigens wel tot de mogelijkheden om diaconale medewerkers te belonen. In dat geval wordt de honorering geregeld volgens de ‘Arbeidsvoorwaarden Kerkelijke Medewerkers van de  Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaardenregeling-en-cir/?utm_source=brief_circulaire_arbeidsvoorwaarden&utm_medium=mail&utm_campaign=080121 


F.  Verslag Activiteiten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat gebeurt door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de leden van onze gemeente. Het diaconaal jaarverslag treft u hier aan.


G. Begroting en Baten/Lasten
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel bezit geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen, waarvan de opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie door middel van giften en collecten worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de (geringe) kosten van de eigen organisatie 
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.


Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen, voornamelijk banktegoeden.

De Begroting en de verkorte Staat van Baten en Lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De rekening van ZWO is geïntegreerd in de begroting en jaarrekening van de diaconie. 

 

terug