Begroting2024verkort Begroting2024verkort
Informatie:
  • Uw bijdrage aan de kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens totaal meer dan € 60 per jaar aan giften geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
  • Als u kiest om uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel. De penningmeester heeft hiervoor formulieren beschikbaar, op te vragen via: penningmeester@ringvaartkerk.nl.
  • Alle zondagen is er een zondagsbrief. Deze kut u ook elke week per e-mail ontvangen, zo blijft u op de hoogte. U kunt u aanmelden via kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl.
  • In ons kerkblad “Over en Weer” leest u het nieuws uit onze kerkelijke gemeente. Elk huishouden krijgt 8 keer per jaar het blad thuisbezorgd of digitaal per e-mail. Krijgt u het blad niet, dan kunt u mailen naar overenweerdistr@ringvaartkerk.nl.
  • Op de website www.ringvaartkerk.nl vindt u actuele informatie over onze gemeente. En als u inlogt als gemeentelid kunt u o.a. de volledige begroting zien.
  • U kunt de kerk ook in uw testament opnemen door het laten vastleggen van een legaat of de kerk te benoemen tot (één van) uw erfgenamen. Wanneer u hier vragen over hebt of van gedachten wil wisselen, dan kunt u contact opnemen met een notaris of met één van de kerkrentmeesters.
lees meer »
 
Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2024 Tussentijds resultaat Actie KerkBalans 2024


d.d. 28-05-2024.

Het kan u haast niet ontgaan zijn, in januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2024 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen?

Op dit moment is ongeveer 65% aan reacties binnen. We hebben € 150.467 toegezegd gekregen, waarvan 59% ontvangen. We hopen op een totaal ontvangst van minstens € 150.000.
 
 
Kerkbalans 2024 Kerkbalans 2024

Half januari start de Actie Kerkbalans, waarbij u gevraagd wordt een financiële bijdrage te geven aan de instandhouding van de kerk en het vele werk dat uw kerk in de gemeente verricht. Eigenlijk is het een blijk van waardering: wat is uw kerk in uw gemeente u waard?
Het diaconale werk, het ziekenbezoek, de thuisbezoeken waar dat wenselijk is, het dopen, belijdenis doen, trouwen, begraven, het lenigen van psychische nood, het gemeenschap met elkaar zijn en omzien naar elkaar.

We hopen natuurlijk dat u in staat bent meer te geven dan afgelopen jaar. En de inflatie meerekent. Voor een ieder vestigen we graag nog even op de mogelijkheden meer te geven zonder dat het u meer kost:

Als u een bijdrage of gift voor de kerk geeft betaalt de fiscus voor een deel mee.
Er zijn twee mogelijkheden:

  • een gewone gift. Bij een gift aan de kerk kunt u deze aftrekken bij de inkomstenbelasting. Hier geldt wel een drempel, namelijk 1% van het drempelinkomen; de maximale aftrek bedraagt 10% van dit drempelinkomen.
  • een periodieke gift. Als u via een schriftelijke overeenkomst met de kerk vastlegt dat u voor minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag schenkt, is dit volledig aftrekbaar. Voor een formulier kunt u terecht op de website.
 
Uitleg Kerkelijke bijdrage Uitleg Kerkelijke bijdrage

Uitleg over de toezegging en een bijdrage voor de Actie Kerkbalans.

1. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting onze kerkelijke gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans. U kunt zelf aangeven welk bedrag u wilt toezeggen, in welke termijn en betaalwijze.  

2. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de onze kerkelijke gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan.

3. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting onze kerkelijke gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

4. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van onze kerkelijke gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL21INGB0674773837 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente Nieuwerkerk ad IJssel via ING.” Vanaf deze iDEAL-tussenrekening wordt de batch (verzameling) met bedragen vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.

5. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal onze kerkelijke gemeente gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij idealbetaling ontvangt u van onze kerkelijke gemeente voor elke termijn een email met een link voor betaling van het termijnbedrag. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.

 
SKG betaalinstructie SKG betaalinstructie
lees meer »
 
HANDREIKING VVB HANDREIKING VVB

Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)

Als kerkelijke gemeente van Nieuwerkerk ad IJssel zijn we onze Heer dankbaar voor de vele zegeningen die we van Hem ontvangen. Ook op het materiële vlak zijn we gezegend met bijvoorbeeld een eigen kerkgebouw en pastorie en de mogelijkheid een eigen predikant te onderhouden. Bovendien worden we in staat gesteld als kerk onze bijdrage te leveren aan het in stand houden van kerkelijk werk in Nederland en daarbuiten. Momenteel bedragen de totale uitgaven van de kerk ongeveer €205.000,- per jaar.

Elk gemeentelid wordt opgeroepen naar draagkracht hieraan bij te dragen. Een goede manier om uw bijdrage te regelen, is om een vast bedrag per jaar aan de kerk toe te zeggen. Deze toezegging noemen we dan een vaste vrijwillige bijdrage (VVB). Deze bijdrage is vrijwillig, omdat u zelf kunt bepalen hoe groot die jaarlijks zal kunnen zijn. De bijdrage is ook vast en niet vrijblijvend, omdat de kerk erop moet kunnen rekenen dat dit geld er zal komen (onvoorziene omstandigheden daargelaten). 

lees meer »