Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de grote kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers (diakenen en ouderlingen) deel uitmaken. Minimaal driemaal per jaar komt de grote kerkenraad bij elkaar. Een aantal ambtsdragers neemt ook deel aan de kleine kerkenraad. Alle vergaderingen worden door het moderamen voorbereid. Belangrijke beleidsbesluiten worden door de grote kerkenraad genomen, de kleine kerkenraad behandelt de lopende zaken . Diverse colleges en werkgroepen zijn in de kerkenraad vertegenwoordigd, zodat een zo breed mogelijke vertegenwoordiging gegarandeerd is. Verzoeken aan de kerkenraad, vragen rondom beleid en andere zaken kunt u inbrengen via het scribaat, bij voorkeur per e-mail: scriba@ringvaartkerk.nl
Overigens zijn alle kerkenraadsvergaderingen openbaar voor gemeenteleden. Wilt u op enig moment een vergadering bijwonen?  Neem ook dan contact op met de scriba.

U kunt beleidsstukken, zoals de ‘Regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel’ en het AVG Privacyverklaring vinden op de website van onze gemeente: www.ringvaartkerk.nl
Eens per jaar belegt de kerkenraad een gemeenteavond, waarop zaken die op dat moment in de gemeente aan de orde zijn, zullen worden besproken; deze avond kan ook in het teken staan van onderlinge verbondenheid. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via ‘Over en Weer’ en de zondagsbrief.

Samenstelling moderamina en lijst van ambtsdragers:

Moderamen Grote en Kleine Kerkenraad:
Cornella Visser - Mol                      voorzitter kerkenraad
Ds. Peter Treep                              predikant en vice-voorzitter
Ds. Marjolijn Verschoor                  predikant
Cees Datema                                 college van diakenen
Jannie van Bostelen-Both              taakgroep pastoraat
Ger Redert                                     college van kerkrentmeesters
Theo Legters                                  scriba

Moderamen Taakgroep Pastoraat:
Jannie van Bostelen-Both (voorzitter), Kees Smit (secretaris), Ds. Marjolijn Verschoor

Moderamen College van Diakenen:
Pleun Mostert (voorzitter), Evert-Jan van der Bel (secretaris), Cees Datema (penningmeester) 

Moderamen College van Kerkrentmeesters:
Ger Redert (voorzitter), Hans Visser (secretaris), Peter van der Zanden (penningmeester)


 
terug