Periodieke Gift Periodieke Gift

Uw giften aan een ANBI instelling zijn fiscaal aftrekbaar.
Uw giften aan de kerk, ook aan onze plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.
Deze regeling geldt, omdat zowel de kerk als de diaconie beiden de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben.

Geen drempel bij periodieke gift.
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 49,5%.
Dit voordeel kunt u geheel of deels ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.


Wanneer is een gift een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of een notariële akte;
  • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt (of laat incasseren);
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • de begunstigde (onze plaatselijke gemeente en/of diaconie, of de Protestantse Kerk,) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Hoe groot is uw voordeel?
Dat verschilt per individu. Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel geheel ten goede laat komen aan de kerk!
Wij adviseren u van harte om deze schenkcalculator eens in te vullen, het verplicht u tot niets en u zult verbaasd staan van de uitkomst.


Voorbeeld met verschil in reguliere en periodieke gift


Hoe werkt het?
U kunt een periodieke gift doen aan onze gemeente, onze diaconie en/of aan de landelijke kerk. Afhankelijk van de bestemming legt u uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met onze plaatselijke gemeente, onze diaconie of met de Protestantse Kerk.
Deze overeenkomst kunt u downloaden via: Overeenkomst Periodiek gift PGN 
Vul deze in, onderteken en lever hem weer in bij de penningmeester, waarna het CvK de rest invult en u een ook door hen ondertekend exemplaar terugstuurt.

Bewaar deze goed bij uw administratie, want de fiscus kan er naar vragen. U moet op verzoek van de fiscus bewijs kunnen overleggen van uw schenking d.m.v. bankafschriften.

Tussentijds stoppen?
Er kan altijd iets gebeuren waardoor u niet meer wilt of kunt schenken aan een goed doel.
De fiscus beschouwt uw periodieke gift echter wél als een juridische overeenkomst, u kunt dus niet zo maar tijdens de looptijd zeggen: ik stop met betalen.

Voorwaarden die u kunt vastleggen waardoor de verplichting tot schenken tijdens de looptijd vervalt:

  • als u komt te overlijden
  • als de instelling de ANBI-status verliest
  • als het goede doel failliet gaat
  • bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid (voor mensen met inkomen uit arbeid)

Voordeel voor gever en kerk.
Met een schenking in de vorm van een periodieke gift is onze kerk of diaconie voor een langere periode zeker van uw bijdrage, en geniet u daarnaast een mooi fiscaal voordeel. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Waar het uiteindelijk echt om gaat.
Onze plaatselijke kerk is van onschatbare waarde. Wekelijks wordt hier in de zondagsdiensten het evangelie verkondigd. Het is een thuis waar mensen bij elkaar komen om samen te zingen, te bidden en te danken en elkaar te ontmoeten. Onze kerk biedt een luisterend oor aan mensen binnen en buiten haar muren, en praktische hulp aan mensen dichtbij en ver weg. Onze gemeente is zo van grote betekenis voor haar leden, maar ook voor onze samenleving.


Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan horen wij dat graag via het kerkelijk bureau. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met één van onze kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

 

terug