ACTIE KERKBALANS 2022 ACTIE KERKBALANS 2022
Begroting 2022 (verkort)  
   
Opbrengsten en Baten  
Opbrengsten onroerende zaken  €    14.135,00 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €      3.235,00 
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen   €      5.000,00 
Opbrengsten levend geld  €  177.500,00 
Totaal baten  €  199.870,00 
   
Uitgaven en Kosten  
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €    30.226,00 
Kosten overige niet-kerkelijk eigendommen en inventarissen  €      1.100,00 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €  137.778,00 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €      8.000,00 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €    12.500,00 
Salarissen en vergoedingen  €      5.500,00 
Kosten beheer, administratie en archief  €      6.000,00 
Rentelasten/bankkosten  €      1.000,00 
Totaal lasten  €  201.854,00 
   
Begroot tekort  €      1.984,00 


Informatie:
  • Uw bijdrage aan de kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens totaal meer dan € 60 per jaar aan giften geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel. Wij hebben formulieren hiervoor beschikbaar. 0180-319650
  • Alle zondagen is er een zondagsbrief. Deze kunt u ook elke week per e-mail ontvangen, zo blijft u op de hoogte. U kunt u aanmelden via kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl.
  • In ons kerkblad “Over en Weer” leest u het nieuws uit onze kerkelijke gemeente. Elk huishouden krijgt 8 keer per jaar het blad thuisbezorgd of digitaal per e-mail. Krijgt u het blad niet, dan kunt u mailen naar overenweerdistr@gmail.com
  • Op de website www.ringvaartkerk.nl vindt u actuele informatie over onze gemeente. En als u inlogt als gemeentelid kunt u o.a. de volledige begroting zien.
  • U kunt de kerk ook in uw testament opnemen door het laten vastleggen van een legaat of de kerk te benoemen tot (één van) uw erfgenamen. Wanneer u hier vragen over hebt of van gedachten wil wisselen dan kunt u contact opnemen met uw notaris of met één van de kerkrentmeesters.


Uitleg over de toezegging en een bijdrage voor de Actie Kerkbalans

1. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting onze kerkelijke gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

2. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de onze kerkelijke gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan.

3. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting onze kerkelijke gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

4. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van onze kerkelijke gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL21INGB0674773837 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente Nieuwerkerk ad IJssel via ING.” Vanaf deze iDEAL-tussenrekening wordt de batch (verzameling) met bedragen vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.

5. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal onze kerkelijke gemeente gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.


 

terug